เงื่อนไขการให้บริการ ของ EleXA Platform
* มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564

1.“EleXA Platform” หมายถึง ระบบที่ให้บริการการชาร์จไฟฟ้าจากเครื่องอัดประจุไฟฟ้าของสถานี “EleX by EGAT” และพันธมิตรไปยังยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป และนิติบุคคลที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ (ผู้ใช้บริการ) ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “EleXA” ซึ่งดำเนินการบริหารโครงข่ายโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) โดยผู้ประสงค์ที่จะใช้บริการสามารถรับทราบข้อมูลและสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการผ่านช่องทางที่ EGAT กำหนดไว้ พร้อมลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่านช่องทาง Mobile Application หรืออาศัยข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Apple ID, Google, Line โดยผู้สมัครต้องตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ EGAT กำหนด

2. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าบริการของ EleXA Platform และ EleX by EGAT บางส่วนดำเนินการพัฒนาและให้บริการโดยคู่ค้าของ EGAT ตามเงื่อนไขของ EGAT

3. ผู้ใช้บริการจะใช้งานผ่าน Mobile Application ที่ดาวน์โหลดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งระบบจะประกอบด้วยคุณสมบัติทั่วไปดังนี้ (1) แสดง/เปิดให้ค้นหาจุดติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า ครอบคลุมทั้งเครือข่ายที่อยู่ในอำนาจการควบคุมของ EGAT, เครือข่ายที่เป็นพันธมิตรกับ EGAT และเครือข่ายของผู้ให้บริการรายอื่น ๆ (2) แสดงสถานะของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าเฉพาะสถานีที่อยู่ในอำนาจการดูแลของ EGAT ได้แก่ EGAT EV Charging Station และ EleX by EGAT รวมทั้งเครือข่ายของพันธมิตรที่อนุญาตให้ EGAT แสดงสถานะของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าได้ (3) นำทางไปยังแต่ละจุดติดตั้ง (4) วางแผนการเดินทาง (5) มีช่องทางให้สามารถจองเครื่องอัดประจุไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนด พร้อมการยืนยันเพื่อเข้าใช้บริการ (6) แสดงช่องทางการชำระเงินค่าบริการประเภทต่าง ๆ ตามที่ EGAT ได้เปิดรับจากผู้ใช้บริการในแต่ละกลุ่ม/ประเภท (7) สรุปรายการชำระเงินและส่งไปยังระบบออกเอกสารทางภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยข้อมูลที่ผู้ใช้บริการยื่นสมัครใช้บริการ (8) แสดงข้อมูลประวัติการใช้งานย้อนหลัง (9) มอบแต้มสะสม (Point) และคะแนนประสบการณ์ (EXP) ให้แก่ผู้ใช้งาน (10) แลกแต้มสะสมไปเป็นสิทธิประโยชน์ในการให้บริการของ EGAT และพันธมิตร (11) เลือกซื้อชุดคูปองส่วนลดแบบเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าบริการการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า และ (12) แสดงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ผ่าน EleXA Platform ทาง Mobile Application

4. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ EGAT เปิดเผยและส่งข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้บริการที่มีอยู่ไปยังระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่ค้าตามข้อ 2 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลในการให้บริการผ่านระบบเรียกเก็บค่าใช้จ่าย การตรวจสอบข้อมูล และการจัดส่งเอกสารทางภาษีให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เพื่อทำให้การให้บริการของ EleXA Platform และ EleX by EGAT มีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์

5. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ช่องทางการสมัครสมาชิกตามข้อ 1 ของ EGAT เป็นเพียงช่องทางในการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกและการใช้บริการของ EleXA Platform และ EleX by EGAT เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ใช้บริการตกลงสมัครสมาชิก ผู้ใช้บริการยืนยันว่าตนได้ศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไขการสมัครสมาชิกในการใช้บริการ EleXA Platform รวมทั้งตกลงเกี่ยวกับอัตราค่าบริการและวิธีการชำระค่าบริการ ค่าใช้จ่าย หรือการเรียกเก็บเงินใด ๆ ตามที่ EGAT ได้ระบุไว้ภายใน EleXA Platform และ/หรือช่องทางอื่นๆแล้ว ซึ่งผู้ใช้บริการรับทราบว่า EGAT มีดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยแจ้งสมาชิกผ่าน Mobile Application ตามที่ระบุในข้อ 3 และในกรณีที่ EGAT มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการและผู้ใช้บริการไม่ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตาม ผู้ใช้บริการสามารถขอยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันทีผ่านการติดต่อเข้ามายัง EGAT แต่หากผู้ใช้บริการไม่ยกเลิกการเป็นสมาชิก และ/หรือเข้าใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว อนึ่ง ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอเข้าถึง แก้ไข ไม่อนุญาตให้ประมวลผลและลบข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการซึ่งอยู่ในความครอบครองของ EGAT โดยติดต่อที่ Line Official Account “@elexaev” หรือช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้ระบุไว้ใน Mobile Application หรือช่องทางอื่น ๆ ในอนาคต

6. หาก EGAT ไม่สามารถให้บริการ EleXA Platform หรือเครื่องอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ได้ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับผู้ใช้บริการ หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการให้บริการ EleXA Platform ของ EGAT หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับค่าบริการ ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการใช้บริการ EleXA Platform และ/หรือเครื่องอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ผู้ใช้บริการตกลงจะดำเนินการตรวจสอบ และ/หรือโต้แย้งกับ EGAT เองโดยตรง

7. ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการได้นำส่งสำหรับการสมัครสมาชิกและการใช้บริการ EleXA Platform เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และ EGAT ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์หรือยกเลิกสมาชิก EleXA Platform ทั้งการเรียกค่าเสียหาย และ/หรือระงับการอนุญาตให้เข้าใช้บริการเครื่องอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ได้ ในกรณีที่ตรวจพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับความเป็นจริง

8. หากผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใด ๆ แก่ EGAT ผู้ใช้บริการขอรับรองและรับประกันว่า ผู้ใช้บริการมีอำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่ EGAT และบุคคลดังกล่าวอนุญาตให้ EGAT ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ EGAT อีกทั้งผู้ใช้บริการขอรับรองและรับประกันว่าได้แจ้งบุคคลดังกล่าวให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ EGAT แล้ว และ/หรือได้ขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว หากจำเป็น หรือได้อาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นแล้วก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นแก่ EGAT

9. ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าบรรดาข้อมูลทั้งหมดที่เกิดจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ EleXA Platform นั้นเป็นทรัพย์สินของ EGAT ตราบเท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10. ผู้ใช้บริการยินยอมและมอบหมายให้ EGAT ใช้หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการซึ่งได้นำส่งระหว่าง EGAT กับคู่ค้าสำหรับการบริหารจัดการสมาชิกและการใช้บริการ EleXA Platform รวมถึงธุรกรรมเกี่ยวกับบริการ EleXA Platform ในลักษณะที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการ

11. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่ทาง EGAT เสนอให้แก่สมาชิกแต่ละรายนั้น อาจจะมีความแตกต่างกันโดยจะขึ้นอยู่กับประวัติการเข้ารับใช้บริการของสมาชิกแต่ละราย ทั้งนี้ รายการส่งเสริมการขายแต่ละประเภทหรือนโยบายทางการตลาดของ EGAT ที่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละช่วงเวลาผู้ใช้บริการตกลงจะยอมรับผูกพันตามเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกที่กำหนดไว้ในขณะยื่นใบสมัครครั้งแรก รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. ผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ EleXA Platform และสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายอย่างเคร่งครัด

13. ผู้ใช้บริการทราบและตกลงว่า EGAT มีสิทธิปฏิเสธการสมัครการใช้บริการได้ โดยไม่จำเป็นต้องระบุเหตุแห่งการปฏิเสธนั้น

14. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการขอยกเลิกการเป็นสมาชิก EleXA Platform ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่า EGAT อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อยอีก 6 เดือนหลังจากการยกเลิกการเป็นสมาชิก เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบยืนยันการยกเลิกการเป็นสมาชิก และ/หรือเพื่อตรวจสอบการยกเลิกการให้บริการต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสมาชิกดังกล่าวตามที่ EGAT เห็นสมควร โดยภายหลังจาก 6 เดือน EGAT จะลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไม่สามารถระบุตัวตนต่อไปได้

15. EGAT ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความแสดงความคิดเห็น และข้อมูลสถานที่ที่ไม่ได้มีอยู่จริงทันทีที่มีการตรวจพบ

16. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการแสดงความคิดเห็นที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง EGAT จะดำเนินการลบข้อความหรือข้อมูลดังกล่าวออกจาก EleXA Platform อย่างเร่งด่วนและถือว่า EGAT ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดที่ผู้ใช้บริการได้กระทำขึ้น

17. EGAT ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการและจุดที่ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

18. EGAT จะขอใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการตามที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้เพื่อทำธุรกรรมบน EleXA Platform รวมถึงจัดทำและส่งมอบเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เอกสารจะปรากฏข้อความว่า “เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” โดยเอกสารที่จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กรมสรรพากรกำหนดนั้น จะไม่มีการลงนามของผู้รับเงิน ถือว่าถูกต้องตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 แล้ว

19. EGAT ห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ใส่ร้าย โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท ปลุกปั่น หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้บริการภายใน EleXA Platform หรือต่อบุคคลที่สาม

20. EGAT ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ด้วยถ้อยคำที่สุภาพ ให้เกียรติผู้ถามคำถามและผู้ตอบใน EleXA Platform ด้วยหลักการและเหตุผล

21. ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างชัดเจนกับยานพาหนะของผู้ใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า อันเป็นผลเนื่องมาจากการใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ EleX by EGAT ทาง EGAT สามารถใช้ดุลยพินิจในการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตามที่เห็นสมควร

22. ข้อกำหนดในการสะสม การใช้ และการแลกคูปอง สามารถมีความแตกต่างกันได้ตามชนิดของคูปอง ผู้ใช้บริการ EleXA Platform โปรดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตและเงื่อนไขของคูปองแต่ละชนิดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ “แลกของรางวัล”

23. EGAT ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการการใช้สถานีอัดประจุไฟฟ้าของ EleX by EGATย้อนหลัง ตามจำนวนยอดการใช้งานที่เกิดขึ้นจริง ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้มีการใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระค่าบริการ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของระบบ หรือสาเหตุอื่น ๆ โดย EGAT จะดำเนินการติดตามการชำระค่าบริการตามช่องทางการติดต่อที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ผ่าน EleXA Platform หากผู้ใช้งานไม่ชำระค่าบริการตามระยะเวลาที่กำหนด EGAT ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดดอกเบี้ยและดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

Let’s making Thailand to be

” EV Community “

Get the app