นโยบายความเป็นส่วนตัวของ EleXA Platform
* มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564

           นโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ซึ่งเป็นผู้จัดทำ EleXA Platform ที่เป็นแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ซึ่งใช้ร่วมกับการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ EGAT ในนามชื่อธุรกิจ “EleX by EGAT” นโยบายฉบับนี้ถูกใช้กับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของ EGAT ที่ให้บริการแก่ลูกค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตัวแทนขาย ซุ้มกิจกรรม ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) ช่องทางโซเชียลมีเดีย ช่องทางติดต่อออนไลน์ การลงทะเบียนรับสินค้า และ/หรือ บริการต่าง ๆ และช่องทางอื่น ๆ ซึ่ง EGAT ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการนั้น ๆ ตามที่เกี่ยวข้องกับท่าน

           EGAT ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งครอบคลุมทั้ง (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดาผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการที่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของ EGAT ทั้งที่เป็นผู้ที่เคยเป็นลูกค้า ลูกค้าปัจจุบัน และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต (2) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอำนาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรของ EGAT (โดยเรียกรวมกันว่า “ลูกค้าองค์กร”) และ (3) บุคคลธรรมดาใด ๆ ที่ EGAT ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมา (เช่น ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติ บุตร นายจ้าง ตัวแทน ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้อ้างอิง) โดยบุคคลในข้อ (1) – (3) เรียกรวมกันว่า “ท่าน” และเรียกบุคคลในข้อ (1) และ (2) ว่า “ผู้ใช้บริการ” หรือ “ลูกค้า”

           ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม และ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

           เอกสารนี้กำหนดนโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ใช้บริการแต่ละราย ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งกล่าวถึงข้อมูลที่ EGAT รวบรวมและวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลเหล่านี้ EGAT ให้ความคุ้มครองแก่ความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างเคร่งครัด และต้องการให้ท่านเข้าใจถึงวิธีการและสาเหตุอันแท้จริงที่ EGAT ใช้ข้อมูลของท่าน ซึ่ง EGAT จะนำข้อมูลที่ท่านเปิดเผยให้กับ EGAT ผ่านทาง EleXA Platform นั้นไปใช้เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของ EGAT ให้ตรงกับความต้องการของท่านและตามความจำเป็นอื่น ๆ อย่างเหมาะสมต่อไป โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ การที่ท่านใช้และ/หรือลงทะเบียนเป็นการแสดงว่าท่านตกลงยอมรับนโยบายของ EGAT ถ้าท่านไม่สามารถตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุข้างล่างนี้ EGAT ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการของ EGAT

           EGAT ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว EGAT จึงใคร่ขอให้ท่านหมั่นตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่เสมอ โดยการปรับปรุงแก้ไขใด ๆ EGAT จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบในเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน EleXA Platform หรือการติดประกาศที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งผ่านพื้นที่ที่ให้บริการของ EleX by EGAT และจะมีผลทันทีเมื่อ EGAT ได้แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงลงในช่องทางที่ระบุไว้ ให้ทราบข้างต้น

1. การจัดเก็บและวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลข่าวสาร

           EGAT อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ของท่านโดยตรงหรือโดยอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ หรือจากการขอข้อมูลจากบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ EGAT โดยขอบเขตของข้อมูลที่ครอบคลุมได้แก่

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อผู้ใช้งาน เพศ อายุ วันเกิด อีเมล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย (เช่น ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Line, บัญชี Facebook, บัญชี Apple, บัญชี Google และเวลาที่สามารถติดต่อได้) และข้อมูลติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ รูปถ่ายของผู้ใช้ ภาพถ่ายเสียงบันทึก เทปบันทึกเสียงการสนทนา บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด รวมถึง ข้อร้องเรียน ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของ EGAT และข้อซักถามผ่านทางโซเชียลมีเดีย
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น ประเภทขององค์กรที่ทำงาน สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง อายุการทำงาน อาชีพ เป็นต้น
 • ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ เช่น หมายเลขของบัตรเครดิตและบัตรเดบิต วิธีการชำระเงิน (เช่น เงินสด หรือบัตรเครดิต) ข้อมูลพร้อมเพย์ หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชีธนาคาร ประวัติทางบัญชีธนาคาร รายการเงินฝากถอนในบัญชี รายละเอียดการจ่ายเงิน และ ข้อมูลการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ (ผ่านแอปพลิเคชัน)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า และข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของ EGAT
 • ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ประวัติการซื้อ จำนวนเงินในการซื้อ พฤติกรรมการซื้อ และ/หรือใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการต่าง ๆ ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของ EGAT รวมถึง สิ่งที่โปรดปราน ความชอบ ความสนใจ เวลาที่เข้าถึงบริการและรายการข้อมูลที่ท่านค้นหา
 • ข้อมูลที่เก็บจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (Web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) ข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ Single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจและหน้าจอต่าง ๆ ของ EleXA Platform ทั้งบนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ (Browser) การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ (Plug-In Browser) ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
 • ข้อมูลเกี่ยวกับบริการรถยนต์ เช่น หมายเลขทะเบียนรถยนต์ (รวมถึงหมายเลขทะเบียนรถป้ายแดงสำหรับใช้ชั่วคราว) หมายเลขประจำรถยนต์ (VIN) ระยะทาง สถานะน้ำมันหรือแบตเตอรี่ และประวัติการเติมพลังงาน
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสะสมคะแนนและคะแนนประสบการณ์ เช่น EleX Point, EXP รวมทั้งข้อมูลการใช้บริการและซื้อผลิตภัณฑ์และสินค้าต่าง ๆ ผ่านโปรแกรมการสะสมคะแนน และบัตรอื่น ๆ และข้อมูลพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมการสะสมคะแนน การแลกเปลี่ยน รับ จ่ายคะแนนสะสม รวมถึงการแลกเปลี่ยน โอนคะแนนไปยังเครือข่ายพันธมิตรของ EGAT
 • ข้อมูลช่องทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจาก EleXA, EleX by EGAT รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ในกลุ่มของ EGAT และพันธมิตรทางธุรกิจของ EGAT รวมถึงรูปแบบหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ท่านต้องการสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของ EGAT ข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริการของ EGAT ช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ที่ท่านสนใจ รายละเอียดในการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับ EGAT และข้อมูลทางการตลาด เช่น ข้อมูลที่ท่านให้แก่ EGAT ตามที่ระบุในแบบสอบถาม ผลสำรวจ แบบคำขอความคิดเห็น หรือกิจกรรมงานวิจัยต่าง ๆ
 • ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น ชื่อบัญชี (Account identifiers) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รหัสประจำตัว (PIN ID code) สำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการบน EleXA Platform และ/หรือ EleX by EGAT
 • ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ และวิธีการที่ท่านใช้หรือมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของ EGAT (รวมถึง เนื้อหาที่ท่านเข้าชม ลิงก์ที่ท่านคลิกเพื่อดู และข้อมูลอื่น ๆ)
 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของ EGAT เช่น การเปิดบัญชีลูกค้า การบริหาร การดำเนินงาน การชำระเงิน การระงับข้อพิพาท การประมวลผล และการรายงานต่าง ๆ ในนามของลูกค้า โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจรวมถึง ลายมือชื่อ และบันทึกการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับ EGAT
 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลประวัติความสัมพันธ์รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับท่านที่ท่านมีกับ EGAT เช่น ข้อมูลที่ท่านให้แก่ EGAT ตามที่ระบุในสัญญา ข้อมูลที่ลงทะเบียน ใบสมัคร ผลสำรวจ งานวิจัย หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมในเวลาที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การสัมมนา การอบรม หรือกิจกรรมทางสังคมของ EGAT

           EGAT จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

           หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และข้อมูลติดต่อ) ของบุคคลอื่น เช่น ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน คู่สมรส ภรรยา บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติ บุตร นายจ้าง ตัวแทน ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้อ้างอิง ในกรณีลูกค้าบุคคลธรรมดาหรือ ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น กรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่าน ในกรณีของลูกค้าองค์กร แก่ EGAT ท่านรับรองว่าท่านมีสิทธิ และ/หรือ อำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และอนุญาตให้ EGAT ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ อีกทั้งท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจำเป็น และ/หรือ อาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น

           EGAT จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ (ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กล่าวคือ อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตามที่กฎหมายกำหนด) คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ และไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวสมัครเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของ EGAT หากไม่ได้รับความยินยอมหรือหากไม่ได้อาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใด ในกรณีที่ EGAT พบว่า บุคคลเหล่านี้ได้ใช้บริการของ EGAT หรือ EGAT ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลเหล่านี้โดยไม่ได้เจตนา โดยมิได้รับความยินยอมและโดยไม่ได้อาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใด EGAT จะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันทีที่ EGAT ทราบถึงกรณีดังกล่าว และอาจจำเป็นต้องหยุดให้บริการบุคคลเหล่านี้ เว้นแต่กรณีที่ EGAT อาจอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้ รวมถึงในกรณีที่ท่านเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองแล้วท่านกังวลว่า ผู้เยาว์ของท่านจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ EGAT โปรดติดต่อ EGAT เพื่อดำเนินการให้ในกรณีที่จำเป็น

           EGAT สามารถจ้างบุคคลที่สามและ/หรือบุคคลที่เฉพาะเจาะจงได้ และ EGAT สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่บุคคลดังกล่าวได้เฉพาะเพื่อที่ได้รับมอบหมายในนามของ EGAT โดย EGAT และพันธมิตรของ EGAT จะไม่ละเมิดโดยเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

           ข้อมูลที่ EGAT ร้องขอนั้นจะถูกเก็บรักษาไว้โดย EGAT ดังที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการลูกค้าและเพื่อการใช้งานที่ดีขึ้นของท่านขณะใช้งานบริการที่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของ EGAT และวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการลงทะเบียน การยืนยันตัวตน และการคัดเลือกลูกค้าเพื่อเข้าใช้บริการ
 • เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า (Profiling) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
 • เพื่อการติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนข่าวสาร นำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการและโปรโมชัน สำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของท่านต่อบริการหรือกิจกรรมของ EGAT อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
 • เพื่อการจัดการปัญหาทางด้านเทคนิค ด้านการให้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า
 • เพื่อจัดหาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการตามพฤติกรรมและข้อมูลความชื่นชอบของท่านที่ได้ระบุหรือให้ไว้กับ EleXA Platform หรือบริการที่อยู่ในการกำกับดูแลของ EGAT
 • เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าร่วมงานกิจกรรมของ EleXA, EleX by EGAT และบริการอื่น ๆ ของ EGAT รวมถึงเพื่อร่วมมือกับแบรนด์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล หรือเป็นพันธมิตรของ EGAT
 • เพื่อรับรองให้ท่านมั่นใจว่า เว็บไซต์, EleXA Platform และการบริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 • เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบในการดำเนินตามกฎหมายในกรณีจำเป็น
 • เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของ EGAT และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการระงับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของบุคคล

           ทั้งนี้ การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ EGAT อาจส่งผลกระทบต่อท่าน กล่าวคือ EGAT ไม่อาจดำเนินการตามที่ท่านร้องขอหรือตามสัญญาได้ โดย EGAT อาจไม่สามารถเสนอหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการของ EGAT บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านได้ และท่านอาจไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญา และอาจได้รับความเสียหาย/เสียโอกาส ในบางกรณี การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่ EGAT หรือท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและอาจมีบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง

2. การรักษาความปลอดภัย

           EGAT ทราบถึงคุณค่าของความเชื่อใจของท่านในการมอบข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น EGAT จึงออกแบบมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้อง และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

           นอกจากนี้ EGAT ยังได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูลได้ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ไม่สามารถที่จะเชื่อถือได้โดยปลอดภัย 100% อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ EGAT ตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือการละเมิดด้านความปลอดภัยที่ต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย ทาง EGAT จะดำเนินแก้ไขโดยเร่งด่วนและเหมาะสมที่สุด โดยใช้ดุลยพินิจในการคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าและผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นสำคัญ

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

           นโยบายฉบับนี้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่มีผลบังคับใช้ตามที่ระบุข้างต้น โดย EGAT อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะ

4. การส่งข้อความ/การแจ้งเตือน

           EGAT อาจส่งข้อความ (push notifications) หรือการแจ้งเตือน (alerts) ไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพื่อแจ้งสถานะการจอง การชาร์จ การแจ้งเตือนให้ชำระค่าบริการ และแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามสมควร ท่านสามารถยกเลิก (deactivate) การส่งข่าวสารเหล่านี้ในเวลาใด ๆ ด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือน (notification settings) บนอุปกรณ์ของท่าน

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

           EGAT จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมอย่างน้อยอีก     6 เดือน เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ EGAT แจ้งแก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ EGAT อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานขึ้นหากจำเป็น และ/หรือ สามารถกระทำได้โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนด

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

           ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

           6.1  ท่านอาจมีสิทธิในการเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ EGAT เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน

           6.2  ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ EGAT ได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

           6.3  ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ EGAT มีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิของท่านละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือ EGAT แล้ว EGAT สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธคำขอของท่านได้

           6.4  ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด รวมทั้งท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี

           6.5  ท่านอาจถอนความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านเคยได้ให้ความยินยอมให้ EGAT เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี

           6.6  ท่านอาจมีสิทธิขอให้ EGAT ดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ EGAT เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของ EGAT นั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

7. ติดต่อเรา

           หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อ EGAT หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ EGAT ตามที่อยู่ดังนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย นนทบุรี ประเทศไทย 11130 หรือเว็บไซต์ http://elexaev.com หรือ Email: support.elexa@egat.co.th หรือช่องทางอื่น ๆ ในอนาคต

Let’s making Thailand to be

” EV Community “

Get the app