EleXA คืออะไร?

EleXA เป็นทีมพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) เชิงพาณิชย์รูปแบบใหม่ของ กฟผ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีม EGAT ProVenture พวกเรา EleXA และ EGAT ProVenture Team ก่อตั้งขึ้นพร้อมกันในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีวิสัยทัศน์สูงสุดคือ การเร่งการเติบโตของระบบนิเวศของธุรกิจ EV ผ่านการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง การสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจร่วมกันกับพันธมิตร และการลงทุนที่นอกเหนือจากธุรกิจหลักเดิมในการผลิตไฟฟ้าของเรา ผ่าน 4 บริการหลักของเรา ได้แก่ EleXA, EleX by EGAT, BackEN และ Wallbox 

ด้วยจิตวิญญาณของผู้ประกอบการจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ การออกแบบบริการของเราจึงมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลางและเน้นหลักการพัฒนาอย่างคล่องตัว เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทต่าง ๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการขับเคลื่อนประเทศไทย ให้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งพลังงานที่ยั่งยืนและการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

สร้างเครือข่าย EV สำหรับการเดินทางแห่งอนาคต

พันธกิจ

ขับเคลื่อนและผลักดันประเทศไทยสู่สังคมการเดินทางสีเขียว

ค่านิยมหลัก

Public

สร้างโครงสร้างพื้นฐานของ EV เพื่อรองรับการขนส่งสาธารณะ การบริหารคมนาคมและเศรษฐกิจของประเทศด้วยพลังงานสีเขียว

Platform

เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโครงข่าย EV รายต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการเดินทางในอนาคต

Professional

ทำงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่ดำเนินการด้วยความคล่องตัว เพื่อเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจ

Partnership

ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อขยายเครือข่ายของสถานีชาร์จ EV อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ให้สอดคล้องกับไลฟสไตล์ของผู้ใช้ EV ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ของเรา

กฟผ. ได้พัฒนาธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์สินค้าและบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่าน 4 บริการหลักดังนี้

EleXA

EleXA สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับชุมชน EV เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของการเดินทางในอนาคต เรามุ่งหวังที่จะมอบความสะดวกสบายสำหรับการเดินทางด้วยยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย เราทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการด้านยานยนต์ไฟฟ้า (Emobility Service Provider: EMSP) ซึ่งนำเสนอบริการการชาร์จ EV รูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า เราใช้การพัฒนาที่คล่องตัวและยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการออกแบบบริการของเรา เรามองหาความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรที่คาดหวัง เช่น บริษัท Startup ด้านเทคโนโลยี, เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า EV และผู้ผลิตรถยนต์ EV เพื่อสร้างระบบขนส่งของประเทศไทยที่ดีขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

EleX by EGAT

EleX by EGAT ลงทุนและสร้างความร่วมมือทางพันธมิตรกับธุรกิจต่าง ๆ ที่มีลูกค้าที่มีศักยภาพที่จะกลายมาเป็นผู้ใช้ EV ได้ นอกเหนือจากรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่สามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระ เรายังคงมีจุดแข็งในอุตสาหกรรมพลังงานที่สามารถนำเสนอบริการที่น่าเชื่อถือผ่านการผสานศักยภาพของ EleXA และ BackEN เข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นต่อธุรกิจของคุณได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

BackEN

BackEN สนับสนุนและเชื่อมต่อผู้ให้บริการด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EMSP) เข้าด้วยกัน เพื่อเปิดโอกาสผู้ให้บริการทุกรายสามารถเข้าถึงการติดตามประสิทธิภาพในการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของตนเองได้ และสามารถเชื่อมต่อจุดให้บริการของตนเองเข้ากับเครือข่ายของ กฟผ. ได้ เรามุ่งเน้นการลงทุนหลักในการพัฒนาระบบวิเคราะห์ ระบบซ่อมบำรุง ระบบจัดการราคา และระบบบริหารจัดการสถานีชาร์จ ทั้งนี้พวกเรากำลังมองหาพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับนักลงทุนและบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและ EMSP เพื่อเป้าหมายในการขยายขีดความสามารถในบริหารจัดการโครงข่ายสถานีชาร์จ EV ให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม

Charger Business

Charger Business ธุรกิจการพัฒนาและผลิตเครื่องชาร์จของ กฟผ. สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า โดยสนับสนุนการผลิตเครื่องชาร์จที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย เราลงทุนและร่วมมือกับบริษัทที่มีแนวคิดหรือแผนกลยุทธ์ที่ต้องการสร้างโอกาสใหม่หรือเร่งการเติบโตทางธุรกิจเดิมด้วยการลงทุนตู้ชาร์จ EV  เราได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายของตู้ชาร์จ EV จากบริษัท Wallbox (Wallbox Charger SL.) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตตู้ชาร์จไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือ และได้รับองค์ความรู้ที่สามารถนำมาต่อยอดพัฒนาตู้ชาร์จ EV ได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อรองรับความต้องการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ เรามุ่งมั่นพัฒนาและจัดจำหน่ายตู้ชาร์จรถ EV อยู๋ 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่

1. ตู้ชาร์จ Wallbox สำหรับการชาร์จภายในที่อยู่อาศัย
2. ตู้ชาร์จ EGAT DC สำหรับการชาร์จที่เน้นความรวดเร็วในการชาร์จไฟเป็นสำคัญ

รายละเอียดเพิ่มเติม

พันธมิตรที่สำคัญของเรา

ทีมงานหลักของธุรกิจ EV ของ กฟผ.

บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

Cheif Executive Officer (CEO)

วฤต รัตนชื่น

Project Management Officer (PMO)

ณิศรา ธัมมะปาละ

Assistant Project Management Officer (Asst. PMO)

พิชิต พงษ์ประเสริฐ

Head of EV Commercial Business

จิราภา ศรีไสย์

Business Strategy

ติรเทพ พิทักษานุรัตน์

Business Strategy

ปรียา หอมหวล

Business Development
(Automotive Partnership)

กิ่งกาญจน์ จงสงวน

Business Development
(EleX by EGAT Product)

อภิสิทธิ์ ณัฐวรวโรตม์

Business Development
(EleXA Product)

วาริท ทวีกาญจน์

Digital Technology
(EleXA Product)

ชนันพร อมรประเสริฐชัย

Marketing and CRM

กัณฑ์ชนก เฉลยถ้อย

Finance and Investment

สุริสา แสงดี

Product Owner (BackEN)
and Customer Support

พีรพัฒน์ ลิ่มบุญพา

Engineering and Operation

วสุท ช่างเรือ

Engineering and Operation

Our Brand Story

El

“El” หมายถึง “ไฟฟ้า” ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญหลักของ กฟผ. ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการลงทุนในธุรกิจใหม่ (New S-curve Business) ที่จะสามารถผลักดันให้ประเทศใช้พัฒนาได้อย่างยั่งยืน

eX

“eX” หมายถึง 3 เสาหลักของบริการของเรา:

  • ประสบการณ์ (Experience): ประสบการณ์ที่น่าประทับใจในทุกช่วงเวลาของลูกค้า
  • ความเชี่ยวชาญ (Expert): นำทีมด้วยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำที่มีความสามารถด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าภายในประเทศเป็นเวลาครึ่งทศวรรษ พร้อมการการันตีคุณภาพการให้บริการ
  • ความว่องไว (Express): วิธีการที่คล่องตัวและการบริการลูกค้าที่รวดเร็ว พร้อมรองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายยานยนต์ไฟฟ้าอย่างมั่นคง

โดยสรุป “eX” หมายถึง ความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมพลังงานของเรา ที่สามารถบูรณาการเข้ากับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การลงทุน และการให้บริการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของรถยนต์ไฟฟ้า ได้อย่างครบวงจร

X

“X” ในโลโก้ของเรา สื่อถึง หลักการบริการของเราที่เน้นการร่วมมือกับธุรกิจต่าง ๆ จากหลากหลายอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันเพื่อเร่งการเติบโตของระบบนิเวศทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศไทย

นอกจากนี้ “X” ที่มีหัวเป็นวงกลม ยังเป็นตัวแทนของ “ผู้คน” ซึ่งแสดงถึง แก่นของธุรกิจของเราที่ยึดถือการบริการที่มุ่งเน้นประโยชน์ของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และเป็นตัวแทนของแนวคิดในการออกแบบบริการที่เราใช้เพื่อตอบโจทย์กับลูกค้า พันธมิตร และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

A

“A” แสดงถึง จุดยืนหลักของแบรนด์ ที่ต้องการจะเป็น “บทบาทสำคัญ” ในการขับเคลื่อนการเติบโตของสังคมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและมุ่งมั่นการพัฒนาบริการ เพื่อจะเป็น “ผู้ช่วยที่แสนรู้ใจ” ของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทุกคน

Let's making Thailand to be

" EV Community "

Get the app