ธุรกิจของ กฟผ. ดำเนินการตาม ประกาศ กฟผ. ที่ 28/2566 เรื่องนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรม ซึ่งมีการกำหนดหลักปฏิบัติดังนี้

1.การส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม (คู่แข่ง)
2.การเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม (เจ้าหนี้)
3.การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ)
4.การต่อต้านการทุจริตและรับสินบน
5.การแยกบัญชีเชิงสังคมและพาณิชย์

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.egat.co.th/home/conduct-egatbusiness/

 

       

Recommend

[bdp_post_carousel show_content="true" arrows="false" speed="2000" show_comments="false" show_read_more="false"]