จากบทความ “แนวโน้มของการเติบโตอุตสาหกรรม EV ในโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า ที่ได้ถูกอธิบายไว้ก่อนหน้านี้ เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยเราย่อมไม่สามารถหลีกหนีจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมแห่งยานยนต์ไฟฟ้าไปได้ ด้วยแรงผลักดันต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับโลกของเราในหลาย ๆ มิติทั้งเรื่องเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ, ปัญหามลพิษทางอากาศ และการผลักดันเชิงนโยบายจากประเทศต่าง ๆ

“การเร่งรีบผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย จะส่งผลอย่างไรบ้าง ?”

หากย้อนกลับมาดูที่แหล่งที่มาของการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศเรานั้น จะพบว่าในอดีต ประเทศไทยเรามุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย พอ ๆ กันกับด้านการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม ด้วยการมาถึงของเทคโนโลยีที่มาช่วยพัฒนาศักยภาพของธุรกิจในมิติต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบให้ทุกธุรกิจทั้งด้านการแพทย์ การขนส่ง การผลิต อิเล็กทรอนิกส์ อาหารและการเกษตร รวมถึงยานยนต์ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลให้ประเทศที่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นได้ สามารถมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ด้วยเหตุนี้แล้ว แม้ว่าประเทศไทยจะมีฐานการผลิตรถยนต์ที่แข็งแกร่งในปัจจุบัน แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของโลกที่มีแนวโน้มไปสู่สังคมแห่งยานยนต์ไฟฟ้า จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า การที่ประเทศเราคงอยู่กับการศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยังคงอาศัยเครื่องยนต์สันดาปภายใน คงไม่ใช่เรื่องที่เพียงพออีกต่อไปต่อการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

แล้วปัจจุบัน ประเทศไทยมีการตั้งเป้าหมายและวางแผนต่อการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างไรแล้วบ้าง ?

สำหรับประเทศไทยเรา ในฐานะประเทศที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบัน สิ่งที่ต้องปฏิวัติเป็นอันดับแรกคือ “การยกระดับให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายอนาคตของประเทศ” การดำเนินงานดังกล่าว ถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะช่วยรักษาและต่อยอดความเป็นผู้นำของฐานการผลิตยานยนต์เพื่อการส่งออกในภูมิภาคเอเชียอยู่ได้ ซึ่ง อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า จะเป็นหนึ่งในแรงผลักดัน ขับเคลื่อน สนับสนุนให้ประเทศไทย หลุดพ้นจากกับดักของประเทศรายได้ปานกลาง” (Middle Income Trap) ที่ล็อคเราไว้มาหลายสิบปี อันจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ของคนไทยดีขึ้น

ประเด็นดังกล่าวนี้ถูกหยิบยกมาเป็นเรื่องสำคัญ จนกระทั่งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติปีที่ผ่านมา (ปี 2020) จึงมีการตั้งเป้าหมายว่า “ประเทศไทยต้องสามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 30% จากกำลังผลิตทั้งหมดในปี 2030” หรือ “ต้องผลิตรถยนต์ไฟฟ้าราว ๆ 750,000 คันให้ได้ภายในปี 2030”

นอกจากนี้ เมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานฯ ได้ประกาศแผนกระตุ้นการลงทุนเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจ โดยการสร้างนโยบายพลังงานเข้มแข็ง ครอบคลุมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า ก็ได้มีการกำหนดเป้าการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานของเอกชน อย่างเป็นรูปธรรม

จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด จึงเห็นได้ชัดว่า การที่ประเทศไทยให้ความสำคัญกับเปลี่ยนผ่านสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ได้มีเหตุผลแค่เพียงมิติของด้านการช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศและโลกเพียงอย่างเดียว แต่ยังครอบคลุมไปถึงการคาดหวังจะกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นได้ ก็จำเป็นต้องอาศัยทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ในการมาร่วมมือกัน ผลักดัน สนับสนุนแนวความคิดและทัศนคติที่ดีต่อการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมทั้งทุกธุรกิจควรเริ่มตระหนักและให้ความสำคัญต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่ง กฟผ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจในกำกับของ กระทรวงพลังงานฯ นี้ ก็จะคอยเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สำคัญ ที่จะร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ร่วมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศไทย ผ่านบทบาท ภาระหน้าที่ ในการส่งเสริม สนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าของไทย ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งในอนาคตด้วยเช่นกัน

Recommend

EleX by EGAT หนุนร้านค้าและผู้ประกอบการ SME สู้ภัยโควิด-19 เปิดพื้นที่ช่วยโปรโมทร้านให้ฟรี ตลอดเดือนสิงหาคมนี้
Elex by EGAT

EleX by EGAT หนุนร้านค้าและผู้ประกอบการ SME สู้ภัยโควิด-19 เปิดพื้นที่ช่วยโปรโมทร้านให้ฟรี ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

EleX by EGAT พร้อมสนับสนุนช่วยเหลือทุกธุรกิจ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน ผุดกิจกรรม “EleX ช่วย SME ฝากร้านกับเราฟรี 1 เดือน” เพื่อช่วยโปรโมทร้านค้าและธุรกิจต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยจะเปิดพื้นที่โฆษณาให้ฟรีตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ ผ่านทางจอ LCD ของสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ
ทำไมประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในอีก 5 ปีข้างหน้า ?
Business

ทำไมประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในอีก 5 ปีข้างหน้า ?

แม้ว่าประเทศไทยจะมีฐานการผลิตรถยนต์ที่แข็งแกร่งในปัจจุบัน แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของโลกที่มีแนวโน้มไปสู่สังคมแห่งยานยนต์ไฟฟ้า จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า การที่ประเทศเราคงอยู่กับการศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยังคงอาศัยเครื่องยนต์สันดาปภายใน คงไม่ใช่เรื่องที่เพียงพออีกต่อไปต่อการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
กฟผ. ปักธงรุกธุรกิจอีวี ตอบโจทย์ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า
All Product

กฟผ. ปักธงรุกธุรกิจอีวี ตอบโจทย์ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ประกาศตัวพร้อมสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยให้มีความมั่นคง และเดินหน้าเปิดธุรกิจใหม่ “EGAT EV Business Solutions” ได้แก่ สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) ตู้อัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) แอปพลิเคชัน (Mobile Application) และระบบบริหารจัดการเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Network Operator Platform) เพื่อรองรับเทคโนโลยีและธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ
พีทีจี – กฟผ. ผนึกกำลังรองรับอุตสาหกรรม EV ในไทย เปิดตัว EleX by EGAT สถานีชาร์จ EV ในปั๊ม PT โคราชแห่งแรก
Elex by EGAT

พีทีจี – กฟผ. ผนึกกำลังรองรับอุตสาหกรรม EV ในไทย เปิดตัว EleX by EGAT สถานีชาร์จ EV ในปั๊ม PT โคราชแห่งแรก

พีทีจี - กฟผ. 2 ผู้นำด้านพลังงานของประเทศ ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่ รองรับการพัฒนาและขยายอุตสาหกรรม EV ของไทย สอดรับเทรนด์พลังงานโลก ร่วมสร้างคุณภาพอากาศที่ดี เปิดตัว 5 สถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT เป็นครั้งแรกในไทย โชว์ชาร์จไฟรถ EV คันแรก ณ สถานีบริการน้ำมัน พีที สาขาปากช่อง 3 จังหวัดนครราชสีมา
กฟผ. ร่วมสร้างสังคมแห่งการเดินทางยุคใหม่ เปิดตัวธุรกิจ “EGAT EV Business Solutions” จับมือค่ายรถยนต์ระดับโลก ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
All Product

กฟผ. ร่วมสร้างสังคมแห่งการเดินทางยุคใหม่ เปิดตัวธุรกิจ “EGAT EV Business Solutions” จับมือค่ายรถยนต์ระดับโลก ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

กฟผ. ขึ้นแท่นผู้ให้บริการธุรกิจด้านยานยนต์ไฟฟ้า เปิดตัวธุรกิจ “EGAT EV Business Solutions” 4 ผลิตภัณฑ์และบริการหลักด้าน EV สร้างสังคมแห่งการเดินทางยุคใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดดเด่นด้านความรวดเร็ว ปลอดภัย มั่นใจตลอดการเดินทาง พร้อมจับมือ 6 ค่ายรถยนต์ชั้นนำระดับโลก
แนวโน้มของการเติบโตอุตสาหกรรม EV ในโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า
Business

แนวโน้มของการเติบโตอุตสาหกรรม EV ในโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า

คุณเคยคิดไหมว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้า การเดินทางของโลกเรา จะเปลี่ยนไปเป็นอย่างไร ? จากหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อ “CLEAN DISRUPTION OF ENERGY AND TRANSPORTATION”  ซึ่งถูกเขียนโดย อาจารย์ชื่อดังแห่งมหาวิทยาลัย Standford “Tony Seba” ภายในได้แสดงรูปภาพหนึ่งซึ่งถูกถ่ายขึ้นในปี...
กฟผ. เล็งขยายผล Batt 20C แบตเตอรี่กำลังสูงสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์
Charger Business

กฟผ. เล็งขยายผล Batt 20C แบตเตอรี่กำลังสูงสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์

สวทช. จับมือ กฟผ. และบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ร่วมศึกษาการนำเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงต่อยอดสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ พร้อมจัดตั้งคณะทำงานเร่งศึกษาและจัดทำแผนธุรกิจ
กฟผ. นำเครื่องชาร์จรถอีวีในบ้านแบรนด์ Wallbox บุกตลาดไทย
Charger Business

กฟผ. นำเครื่องชาร์จรถอีวีในบ้านแบรนด์ Wallbox บุกตลาดไทย

การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สร้างความกังวลให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า ทั้งจำนวนสถานีชาร์จ อุปกรณ์ชาร์จ ตลอดจนความปลอดภัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงมุ่งเน้นการเฟ้นหานวัตกรรมอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดเล็กสำหรับที่อยู่อาศัย (Smart EV Charger) โดยร่วมกับ Wallbox Chargers SL.
กฟผ. เปิดตัวเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบเร็ว (DC Quick Charger) รองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า
Charger Business

กฟผ. เปิดตัวเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบเร็ว (DC Quick Charger) รองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย เป็นประธานเปิดตัวเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบเร็ว (DC Quick Charger) เครื่องอัดประจุไฟฟ้าเครื่องแรกที่ กฟผ. ผลิตขึ้น ซึ่งเป็นนวัตกรรมเครื่องอัดประจุไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่มีต้นทุนถูกกว่าท้องตลาด และใช้เวลาชาร์จไฟฟ้าเพียง 30 นาที
{"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"false","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"2000","loop":"true","design":"design-1"}

🎉 โปรโมชันรายเดือน

ชุดคูปองส่วนลดแบบเหมา ราคาพิเศษ !!
📱 ซื้อได้ผ่านทาง EleXA Application เท่านั้น